Cambra de Palamós

La Cambra

Qui forma la cambra

El Ple  

És l’òrgan màxim que governa i representa la Cambra. Esta format per empreses de la demarcació i per persones del món empresarial, escollits democràticament, cada 4 anys.

El Ple aprova els pressupostos, determina la política de la Cambra i designa al Comitè Executiu i al President.

El Ple de la Cambra consta de 26 membres electes i fins a 12 vocals consultors.

Relació de membres del ple

El Comitè Executiu   

És l’òrgan permanent de gestió i d’administració de la Cambra. Està format per:

President
Dos Vicepresidents
Tresorer
Cinc vocals.

Tots ells formen part del Ple i són elegits pel mateix.

Relació de membres del Comitè Executiu

El President   

És qui ostenta la representació de la Cambra, la presidència de tots els òrgans i és el responsable de l’execució dels seus acords. És escollit pels membres del Ple.

També es constitueixen Comissions de treball, formades per membres del Ple i altres representants del món empresarial, la seva missió és estudiar i seguir en profunditat temàtiques específiques i elevar propostes d’actuació als òrgans de govern de la Cambra.

Relació de Comissions de treball

Cambra de Comerç de Palamós
C. Dídac Garrell, 10 2n - 17230 PALAMÓS (Girona) - Tel. 972 31 40 77 - Fax 972 31 88 10 - info@cambrapalamos.org Avís legal