Cambra de Palam

Comerç

Guia del comerç » Promoció i vendes

 

Rebaixes

Es pot parlar de venda en rebaixes quan els articles s'ofereixen a un preu inferior al que han estat oferts anteriorment.

Les vendes en rebaixes només podran tenir lloc en dues temporades anuals: una a principis d'any i l'altra a l'estiu. La durada de cada període serà com a mínim d'una setmana i com a màxim de dos mesos, d'acord amb la decisió de cada comerciant, i dins de les dates fixades per la Generalitat de Catalunya. - Decret 150/1996, de 30 d'abril, pel qual s'estableixen els períodes de rebaixes (DOGC núm. 2203, de 08/05/1996):

 • Del 7 de gener al 6 de març, ambdós inclosos.
 • De l'1 de juliol al 31 d'agost, ambdós inclosos.

Està prohibida la venda de productes o articles deteriorats o expressament adquirits per a aquesta finalitat sota la denominació de preus rebaixats o rebaixes.En conseqüència les mercaderies que es venguin a preu rebaixat han d'haver estat a la venda anteriorment a l'inici de les rebaixes.

Les reduccions dels preus han de consignar-se exhibint, al costat del preu o la tarifa habituals practicats pel mateix comerciant, el preu rebaixat.

 

Saldos

Son vendes de saldos les d’aquells productes que han perdut part del seu valor de mercat per:

 • Són productes la sortida dels quals es manifestament impossible als preus habituals, per raó de la seva pèrdua d’actualitat i d’oportunitats.
 • Són productes que han sofert una deterioració greu en el seu valor comercial a causa d’obsolescència o de la reducció objectiva de possibilitats d’utilització.
 • Productes defectuosos, deteriorats o desaparellats. Aquesta condició s’ha de fer avinent mitjançant publicitat.

Per a la venda ocasional de saldos, caldrà que aquests hagin estat inclosos en l’estoc del venedor durant un període de temps no inferior a sis mesos.

Els comerciants que desitgin ocasionalment realitzar venda de saldos, caldrà que ho comuniquin al Departament de Comerç, Consum i Turisme de la Generalitat. Aquesta comunicació s’haurà de presentar amb una antelació mínima de set dies, i s’haurà d’exhibir obligatòriament en un lloc visible de l’establiment.

 

Liquidacions

La venda en liquidació es quan un comerç vol acabar determinats productes. Només s’autoritza la venda en liquidació en els següents casos:

 • El cessament total o parcial de l’activitat.
 • La transformació substancial de l’empresa o de l’establiment comercial que comporti un canvi de l’orientació o de l’estructura del negoci.
 • La venda de la totalitat o d’una part dels estocs heretats d’un comerciant difunt efectuada pels hereus o responsables del negoci.
 • La liquidació que decideixi efectuar el comerciant que es faci càrrec d’un negoci traspassat o adquirit, segons el cas, als hereus d’un comerciant difunt.
 • En un cas de força major que impossibiliti l’exercici normal de l’activitat comercial.

Les liquidacions podran realitzar-se en qualsevol època de l’any, amb la comunicació prèvia al Departament de Comerç, Consum i Turisme de la Generalitat. Aquesta s’ha de presentar amb una antelació, com a mínim, d’un mes abans de la data sol·licitada per a l'inici de la liquidació i s’hi ha de fer constar les causes que la motiven. En un lloc visible de l’establiment comercial s’haurà d’exhibir una còpia de la comunicació. No es pot fer publicitat de les liquidacions abans de 8 dies de l'inici de la venta.

 

Obsequis

Per a fomentar les vendes es pot oferir als compradors un altre producte o servei, ja sigui gratuïtament o a un preu reduït. Això es pot fer de forma automàtica o mitjançant participació en sorteig.

Quan l’obsequi s’ofereixi en els envasos dels productes, hi haurà dret al regal, com a mínim, durant els tres mesos següents a la data en que acabi la promoció.

Queda prohibit oferir conjuntament dos o més articles, llevat que:

 • Existeixi una relació funcional entre ells.
 • La venda en lots sigui la habitual del producte.
 • Es pugui també comprar els articles per separat i al seu preu.

Es tracti de lots que es venguin conjuntament, per raons estètiques o per a regal

 

Venda directa

Està prohibit que el venedor s'anuncií com a fabricant o com a majorista, llevat del cas que es donin les circumstàncies següents:

 • Que en el cas del fabricant, fabriqui realment la totalitat dels productes posats a la venda, i en el cas dels majoristes, que realitzin les seves operacions de venda fonamentalment a comerciants minoristes.
 • Que els preus ofertats siguin els mateixos que apliquen a altres comerciants, majoristes o minoristes, segons els casos.

 

 

 

 

 

 

 

Cambra de Comerç de Palamós
C. Dídac Garrell, 10 2n - 17230 PALAMÓS (Girona) - Tel. 972 31 40 77 - Fax 972 31 88 10 - info@cambrapalamos.org Avís legal