Cambra de Palamós

Empresa

Certificació digital

El Certificat Digital és l’equivalent electrònic al document d’identitat que permet identificar-nos, signar i xifrar electrònicament documents i missatges.
S’usa principalment per a :

  • Autentificar la identitat de l’usuari, de forma electrònica, davant de tercers.
  • Signar digitalment de forma que es garanteixi la integritat de les dades transmeses i el seu origen.
  • Xifrar dades per tal que només el destinatari pugui accedir al contingut del document o del missatge.

Camerfirma Camerfirma és l’autoritat de certificació digital de les Cambres de Comerç espanyoles. L’objectiu d’aquest servei és dotar de seguretat les comunicacions telemàtiques realitzades en l’àmbit empresarial a través del Certificat Digital.

Cambra de Comerç de Palamós
C. Dídac Garrell, 10 2n - 17230 PALAMÓS (Girona) - Tel. 972 31 40 77 - Fax 972 31 88 10 - info@cambrapalamos.org Avís legal