Saltear al contenido principal

ÒRGANS DE GOVERN

QUI FORMA LA CAMBRA

ÒRGANS DE GOVERN I CONSULTIUS 

Els Òrgans de Govern de les cambres són el Ple, el Comitè Executiu i el President/a, i els seus electors són les empreses censades a la demarcació de la Cambra, és a dir, les persones naturals o jurídiques que exerceixen una activitat empresarial, persones proposades per les organitzacions empresarials intersectorials més representatives a la demarcació de la cambra i les empreses amb major aportació voluntària. El seu mandat dura 4 anys.

 

EL PLE

Es l’òrgan suprem de govern i representació de la Cambra. Esta compost per 20 membres elegits mitjançant sufragi lliure, igual i directe i secret, entre tots els electors de la Cambra (14), membres elegits pel Ple a proposta de les organitzacions empresarials més representatives (2) i empreses amb majors aportacions voluntàries (4). 

El Ple aprova els pressupostos, determina la política de la Cambra i designa al Comitè Executiu i al President.

Membres Ple

 

EL COMITÈ EXECUTIU

El Comitè executiu, és l’òrgan permanent de gestió, administració i proposta de la Cambra. Està format pel president, la vicepresidenta 1r., el vicepresident 2a., el tresorer i 6 vocals.

Membres Comitè Executiu

 

EL PRESIDENT

El president és qui ostenta la representació de la Cambra. També ostenta la presidència del comitè Executiu i és el responsable de l’execució de tots els acords. Des de la seva reelecció el 3 d’octubre de 2023, el president de la Cambra de Comerç de Palamós és el Sr. Pol Fages Ramió.

 

Òrgans Consultors

La Cambra pot anomenar fins a vuit vocals consultors, entre els electors de la Cambra, que no siguin membres del Ple, o bé entre representants o alts càrrecs d’entitats públiques o privades d’importància econòmica o social rellevant en l’àmbit territorial de la Cambra. La funció dels vocals consultors és col·laborar en les tasques corporatives participant en alguna comissió, o grups de treball i assistint a les sessions del Ple que se’ls convoqui, amb veu però sense vot.

Volver arriba