Saltear al contenido principal

ÒRGANS DE GOVERN

QUI FORMA LA CAMBRA

ÒRGANS DE GOVERN I CONSULTIUS 

Els Òrgans de Govern de les cambres són el Ple, el Comitè Executiu i el President/a, i els seus electors són les empreses censades a la demarcació de la Cambra, és a dir, les persones naturals o jurídiques que exerceixen una activitat empresarial, persones proposades per les organitzacions empresarials intersectorials més representatives a la demarcació de la cambra i les empreses amb major aportació voluntària. El seu mandat dura 4 anys.

 

EL PLE

Es l’òrgan suprem de govern i representació de la Cambra. Esta compost per 20 membres elegits mitjançant sufragi lliure, igual i directe i secret, entre tots els electors de la Cambra (14), membres elegits pel Ple a proposta de les organitzacions empresarials més representatives (2) i empreses amb majors aportacions voluntàries (4). 

El Ple aprova els pressupostos, determina la política de la Cambra i designa al Comitè Executiu i al President.

Membres Ple

 

EL COMITÈ EXECUTIU

El Comitè executiu, és l’òrgan permanent de gestió, administració i proposta de la Cambra. Està format pel president, el vicepresident 1r., la vicepresidenta 2a., el tresorer i 6 vocals.

Membres Comitè Executiu

 

EL PRESIDENT

El president és qui ostenta la representació de la Cambra. També ostenta la presidència del comitè Executiu i es el responsable de l’execució de tots els acords. Des del 31 de maig de 2019, el president de la Cambra de Comerç de Palamós és el Sr. Pol Fages Ramió.

 

Òrgans Consultors

La Cambra pot anomenar fins a vuit vocals consultors, entre els electors de la Cambra, que no siguin membres del Ple, o bé entre representants o alts càrrecs d’entitats públiques o privades d’importància econòmica o social rellevant en l’àmbit territorial de la Cambra. La funció dels vocals consultors és col·laborar en les tasques corporatives participant en alguna comissió, o grups de treball i assistint a les sessions del Ple que se’ls convoqui, amb veu però sense vot.

Volver arriba