Saltear al contenido principal

Programa Pyme Innova

COMPETITIVITAT

El nou programa d’ajuts Pyme Innova 2024 té com a objectiu contribuir a la millora de la competitivitat de la PIME, mitjançant l’adopció d’una cultura a favor de la innovació permanent per assolir un creixement econòmic sostingut.

Aquest programa concedeix ajuts per desenvolupar plans d’implantació de solucions innovadores en el marc del programa, cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea.

El programa disposa de dues fases:

  • Fase I: Assessorament especialitzat a la PIME. Consisteix en la realització d’un diagnòstic assistit, per part d’un tutor cameral especialitzat, que permet conèixer el nivell de competitivitat de l’empresa en el seu entorn econòmic i de mercat, identificant possibles actuacions de millora a través de la innovació per millorar la seva situació competitiva. La data màxima per finalitzar la FASE I és el 31 de desembre de 2024.
  • Fase II: Ajudes econòmiques per a l’execució del Pla d’Acció. Un cop finalitzada la fase anterior, comença l’execució del Pla d’Implantació, en el que es donarà suport econòmic a les PYMES en la incorporació de solucions i mètodes de gestió en la innovació derivades de les recomanacions efectuades en el diagnòstic. La data límit de finalització de la FASE II serà màxim de 6 mesos,, un cop finalitzada la FASE I.

El pressupost màxim elegible és de 7.490,00€ (7.000€ de cost indirecte+ 7% de costos indirectes associats) que serà prefinançat en la seva totalitat per l’empresa beneficiaria y cofinançat per FEDER al 40%. El percentatge màxim de l’ajut a percebre per cada empresa serà del 40% sobre el cost elegible indicat, per tant la quantia màxima de l’ajut per empresa serà de 2.996,00€ .

Com a novetat aquest any, dos de les condiciones imprescindibles per ser beneficiari del programa:

  • Estar donat d’alta en el Cens de l’Impost d’Activitats Econòmiques en l’activitat objecte de subvenció abans de l’1 de gener de 2022.
  • Tenir una xifra de negoci mínima de 100.000 euros en la darrera anualitat (2023).

 

Per aquest nou programa d’ajuts, aquest any 2024 disposem de 8 places. Poden participar les empreses de la demarcació que pertanyen a la Cambra de Comerç de Girona i a la Cambra de Comerç de Palamós.

La convocatòria d’aquest nou programa es va publicar en data 18 d’abril de 2024 i la presentació de sol·licituds s’inicia el 25 d’abril de 2024 a les 9.00h, i finalitzarà el 31 d’octubre de 2024 a les 14.00h. (o fins esgotar pressupost).

Podeu presentar les vostres sol·licituds a través de la Seu Electrònica de la Cambra de Comerç de Girona. És important que tingueu en compte que l’admissió serà per rigorós odre d’entrada de les sol·licituds.

Al fer la sol·licitud necessitareu presentar la següent documentació: Targeta d’identificació fiscal, DNI del responsable de l’empresa, Poders del responsable de l’empresa i entregar l’annex II de declaració responsable.

Per poder accedir-hi, cal disposar de la signatura digital (del titular o el representant) i l’aplicació AUTOFIRMA.

A través d’aquest link podreu consultar les despeses elegibles que s’inclouen dins del Programa Pyme Innova 2024

Documentació i informació relativa al programa: www.cambragirona.cat/programa-pyme-innova-2024

Programa finançat pel Fondo Europeo de Desarrollo Regional – Una manera de hacer Europa

Volver arriba